Contact en algemene voorwaarden

Contact opnemen:

 

Stucadoors- en Bouwbedrijf Stucwerk & Bouw

Adres:

Breedspoor 54

2908 AA Capelle aan den IJssel

 

      E-mail:     

info.stucwerkenbouw@gmail.com


Telefonisch bereikbaar:

ma - vrij 9.30 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur

telefoon:   010- 8223288   of 

06 38193786 (8.00 - 17.00 uur)

Tijdens feestdagen en vakantieperiodes is onze telefonische bereikbaarheid aangepast. 


Bij drukte of omdat wij op locatie bezig zijn, zijn wij niet altijd in de gelegenheid om op te nemen.

Is het nummer te zien dan bellen wij u bij de eerst volgende gelegenheid terug.

U kunt ons ook mailen, hier geven wij ook de voorkeur aan dan via een WhatsApp bericht. 

Als u mailt, dan vragen wij u vriendelijk, uw naam en het telefoonnummer

waar u op te bereiken bent te vermelden, zodat wij u kunnen terugbellen.
 


Konstantinos Pagonakis (Kosta)Stucadoors- en Bouwbedrijf Stucwerk & Bouw

      https://www.rexmagazines.nl/20200205/geef-uw-woning-de-uitstraling-die-het-verdient/


Onderaan deze pagina staan onze algemene voorwaarden vermeld.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, hierna te noemen

Stucwerk & Bouw, en opdrachtgever.


Het aanbod voor de werkzaamheden wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.


De ruimtes waarin gewerkt moet worden moeten altijd zo goed als leeg opgeleverd worden of voorover noodzakelijk geacht wordt zodat Stucwerk & Bouw zijn werk kan doen.

Dit zal voor aanvang worden afgesproken.

Als wij  uw meubelen moeten verplaatsen, opstapelen omdat wij geen ruimte hebben om te werken is alle schade die daaruit voortvloeit voor uw rekening. Uiteraard zullen wij zo voorzichtig mogelijk met uw spullen omgaan.


Stopcontacten dienen verwijderd te worden door de opdrachtgever (indien anders is afgesproken) alvorens aanvang werkzaamheden en na de werkzaamheden weer zelf te worden geplaatst.

Radiatoren worden eveneens verwijderd door de opdrachtgever (of indien anders is afgesproken) en na gedane werkzaamheden weer zelf te worden geplaatst.

(Trap)Leuningen dienen ook te worden verwijderd door de opdrachtgever (of indien anders is afgesproken ) en na gedane werkzaamheden weer zelf te worden geplaatst.

De ruimte waarin gewerkt gaat worden dient zo goed mogelijk te worden uitgeruimd door de opdrachtgever (of indien anders is afgesproken ).


De opdrachtgever zorgt ervoor dat Stucwerk & Bouw tijdig kan beschikken:

- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen b.v. parkeren, bij betaald parkeren of parkeren met vergunning zijn de kosten voor opdrachtgever), zo nodig in overleg met Stucwerk & Bouw;

- over het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

(De afvoer van materialen, anders dan gebruikt door Stucwerk & Bouw, is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.)

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

- de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.


De huur en kosten van containergebruik indien noodzakelijk, zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de huur ervan en de retournering.


Offerte

De offerte wordt schriftelijk uitgebracht. Deze zal per email of per post worden verzonden.

In de schriftelijke (pdf) offerte wordt onder meer aangegeven:

- de plaats van het werk;

-een omschrijving van het werk;

.- indien van toepassing volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

-het tussen partijen overeengekomen tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;

-de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

-de prijs van de te leveren werkzaamheden, hierbij apart vermeld exclusief en inclusief btw,

dit kan een uur prijs betreffen, een prijs p/m2 of een vaste aanneemsom.


Nadat de offerte gelezen is en goedgekeurd behoort deze ondertekend te worden en retour te worden gezonden aan de Stucwerk & Bouw.

De offerteprijs is een maand na de datum offerteaanmaak geldig.


Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en ondertekening van het aanbod door de opdrachtgever, bij voorkeur per post of per mail. Er worden geen mondelinge overeenkomsten gemaakt.


Betreffen de werkzaamheden een opdracht, anders dan particuliere, van een andere ondernemer/aannemer dan zal voor dit (langdurige) samenwerkingsverband een overeenkomst worden opgemaakt conform de daartoe behorende eisen.


Verplichtingen van Stucwerk & Bouw en opdrachtgever

Stucwerk & Bouw zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren en na afloop werkzaamheden de ruimte zo netjes mogelijk achterlaten.

De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

Stucwerk & Bouw neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Stucwerk & Bouw is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

-gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij Stucwerk & Bouw deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

Stucwerk & Bouw is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem is toe te rekenen.


Stucwerk & Bouw draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen met de hiervoor nodige expertise.

Stucwerk & Bouw vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Stucwerk & Bouw zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.


Storingen in de werkzaamheden ten gevolge van overmacht

(hierbij o.a. te denken aan ziekte/arbeidsongeschiktheid, oorlog, extreme weersomstandigheden, stagnatie levering benodigde materialen) ontslaan Stucwerk & Bouw van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden kan doen gelden.

Stucwerk & Bouw zal de opdrachtgever hierover z.s.m. over verwittigen zoals ook de opdrachtgever genoodzaakt is te doen bij storingen van diens zijde.

Opdrachtgever is wel verplicht om aan Stucwerk & Bouw de reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Stucwerk & Bouw, tenzij door eigen schuld veroorzaakt.


Meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken/onduidelijkheden die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht uit te voeren.

Extra werk

Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdracht op verzoek van de opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden.  Dit zal worden gezien als een nieuwe opdracht en er zal hiervoor wederom een offerte worden gemaakt die dient te worden goedgekeurd en getekend door de opdrachtgever.


Klachten en garantie

Klachten zijn schriftelijk binnen twee weken (14 dagen) uitsluitend per mail na de uitvoering en oplevering van de werkzaamheden mogelijk.

Gebreken aan een deel van de geleverde werkzaamheden geven niet het recht tot afkeuring van de totale werkzaamheden.

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

Opdrachtgever zal indien er een klacht is, alle mogelijke medewerking verlenen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Stucwerk & Bouw is niet aansprakelijk voor schade aangericht door opdrachtgever zelf, andere opdrachtnemers die werkzaam waren, zijn, of zullen zijn op de betreffende werklocatie.
Stucwerk & Bouw is lid van de NOA en automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Afbouw. Dit geeft particuliere opdrachtgevers automatisch garantie via onze leveringsvoorwaarden.


https://www.noa.nl/media/2188/algemene-consumentenvoorwaarden-voor-het-afbouwbedrijf-in-nederland.pdfUitsluiting van garantie

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en /of schade ontstaan door:

Onjuist gebruik of onderhoud, anders dan tenzij geadviseerd;

Bewuste nalatigheid;

Verkleuring producten ten gevolge van inwerking licht, rook, brand, schade door derden;

Gebreken van bouwkundige aard, waaronder constructie en/of verlies van samenhang van ondergrond;

Extreme weersomstandigheden/temperaturen.


Betaling

De betaling dient te worden gedaan binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De factuur zal worden verzonden in pfd bestand per email of indien nodig per post.

Zodra de uiterste datum van betaling is verstreken gaat de wettelijke rente vanzelf lopen, zoals deze sinds maart 2013 wettelijk is vastgesteld. Artikel 6:119a BW.

Stucwerk & Bouw hoeft bij opdrachten van andere ondernemers geen herinnering, aanmaning of ingebrekestelling te versturen.

Bij particuliere opdrachtgevers is dit wel het geval.


Betreffen de werkzaamheden een totaalbedrag van € 2000 of meer, dan moet voor aanvang van de werkzaamheden de helft hiervan te worden voldaan middels overmaking bedrag naar de rekening van Stucwerk & Bouw. Het kan ook zo zijn dat in de offerte de betalingscondities zijn opgenomen. Zodra het geld op de rekening staat zal kunnen worden aangevangen met de werkzaamheden op het tijdstip zoals afgesproken.


Contact opnemen:

 

Stucadoors- en Bouwbedrijf Stucwerk & Bouw

Adres:

Breedspoor 54

     2908 AA Capelle aan den IJssel

 

      E-mail:     

info.stucwerkenbouw@gmail.com


Telefonisch bereikbaar:

ma - vrij 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur

telefoon:   010- 8223288   of  06 38193786

Tijdens feestdagen en vakantieperiodes is onze telefonische bereikbaarheid aangepast. 


Bij drukte zijn wij soms niet in staat om op te nemen.

Is het nummer te zien dan bellen wij u bij de eerst volgende gelegenheid terug.

U kunt ons ook even mailen, hier geven wij de voorkeur aan dan via een WhatsApp bericht. 


Als u mailt, dan vragen wij u vriendelijk, uw naam en het telefoonnummer

waar u op te bereiken bent te vermelden, zodat wij u kunnen terugbellen.
 

Konstantinos Pagonakis (Kosta)Stucadoors- en Bouwbedrijf Stucwerk & Bouw


KvK nr:  64274802

NL002324828B06


Bankrekening: NL46 ABNA 0523 2460 56https://www.rexmagazines.nl/20200205/geef-uw-woning-de-uitstraling-die-het-verdient/


Onderaan deze pagina staan onze algemene voorwaarden vermeld.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer, hierna te noemen

Stucwerk & Bouw, en opdrachtgever.


Het aanbod voor de werkzaamheden wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.


De ruimtes waarin gewerkt moet worden moeten altijd zo goed als leeg opgeleverd worden of voorover noodzakelijk geacht wordt zodat Stucwerk & Bouw zijn werk kan doen.

Dit zal voor aanvang worden afgesproken.

Als wij  uw meubelen moeten verplaatsen, opstapelen omdat wij geen ruimte hebben om te werken is alle schade die daaruit voortvloeit voor uw rekening. Uiteraard zullen wij zo voorzichtig mogelijk met uw spullen omgaan.


Stopcontacten dienen verwijderd te worden door de opdrachtgever (indien anders is afgesproken) alvorens aanvang werkzaamheden en na de werkzaamheden weer zelf te worden geplaatst.

Radiatoren worden eveneens verwijderd door de opdrachtgever (of indien anders is afgesproken) en na gedane werkzaamheden weer zelf te worden geplaatst.

(Trap)Leuningen dienen ook te worden verwijderd door de opdrachtgever (of indien anders is afgesproken ) en na gedane werkzaamheden weer zelf te worden geplaatst.

De ruimte waarin gewerkt gaat worden dient zo goed mogelijk te worden uitgeruimd door de opdrachtgever (of indien anders is afgesproken ).


De opdrachtgever zorgt ervoor dat Stucwerk & Bouw tijdig kan beschikken:

- over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen b.v. parkeren, bij betaald parkeren of parkeren met vergunning zijn de kosten voor opdrachtgever), zo nodig in overleg met Stucwerk & Bouw;

- over het gebouw, het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie);

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

(De afvoer van materialen, anders dan gebruikt door Stucwerk & Bouw, is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.)

- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

- de benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.


De huur en kosten van containergebruik indien noodzakelijk, zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de huur ervan en de retournering.


Offerte

De offerte wordt schriftelijk uitgebracht. Deze zal per email of per post worden verzonden.

In de schriftelijke (pdf) offerte wordt onder meer aangegeven:

- de plaats van het werk;

-een omschrijving van het werk;

.- indien van toepassing volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;

-het tussen partijen overeengekomen tijdstip van aanvang van de werkzaamheden;

-de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd;

-de prijs van de te leveren werkzaamheden, hierbij apart vermeld exclusief en inclusief btw,

dit kan een uur prijs betreffen, een prijs p/m2 of een vaste aanneemsom.


Nadat de offerte gelezen is en goedgekeurd behoort deze ondertekend te worden en retour te worden gezonden aan de Stucwerk & Bouw.

De offerteprijs is een maand na de datum offerteaanmaak geldig.


Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en ondertekening van het aanbod door de opdrachtgever, bij voorkeur per post of per mail. Er worden geen mondelinge overeenkomsten gemaakt.


Betreffen de werkzaamheden een opdracht, anders dan particuliere, van een andere ondernemer/aannemer dan zal voor dit (langdurige) samenwerkingsverband een overeenkomst worden opgemaakt conform de daartoe behorende eisen.


Verplichtingen van Stucwerk & Bouw en opdrachtgever

Stucwerk & Bouw zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren en na afloop werkzaamheden de ruimte zo netjes mogelijk achterlaten.

De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

Stucwerk & Bouw neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

Stucwerk & Bouw is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;

-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;

-gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij Stucwerk & Bouw deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

Stucwerk & Bouw is niet aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem is toe te rekenen.


Stucwerk & Bouw draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen met de hiervoor nodige expertise.

Stucwerk & Bouw vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Stucwerk & Bouw zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.


Storingen in de werkzaamheden ten gevolge van overmacht

(hierbij o.a. te denken aan ziekte/arbeidsongeschiktheid, oorlog, extreme weersomstandigheden, stagnatie levering benodigde materialen) ontslaan Stucwerk & Bouw van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden kan doen gelden.

Stucwerk & Bouw zal de opdrachtgever hierover z.s.m. over verwittigen zoals ook de opdrachtgever genoodzaakt is te doen bij storingen van diens zijde.

Opdrachtgever is wel verplicht om aan Stucwerk & Bouw de reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden.

Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Stucwerk & Bouw, tenzij door eigen schuld veroorzaakt.


Meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken/onduidelijkheden die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht uit te voeren.

Extra werk

Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdracht op verzoek van de opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden.  Dit zal worden gezien als een nieuwe opdracht en er zal hiervoor wederom een offerte worden gemaakt die dient te worden goedgekeurd en getekend door de opdrachtgever.


Klachten en garantie

Klachten zijn schriftelijk binnen twee weken (14 dagen) uitsluitend per mail na de uitvoering en oplev van de werkzaamheden mogelijk.

Gebreken aan een deel van de geleverde werkzaamheden geven niet het recht tot afkeuring van de totale werkzaamheden.

Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.

Opdrachtgever zal indien er een klacht is, alle mogelijke medewerking verlenen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Stucwerk & Bouw is niet aansprakelijk voor schade aangericht door opdrachtgever zelf, andere opdrachtnemers die werkzaam waren, zijn, of zullen zijn op de betreffende werklocatie.

Stucwerk & Bouw hanteert een garantie termijn van één jaar bij binnenwerk en een half jaar bij buitenwerk tenzij dit anders overeengekomen.


Stucwerk & Bouw is lid van de NOA en automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Afbouw. Dit geeft particuliere opdrachtgevers automatisch garantie via onze leveringsvoorwaarden.


https://www.noa.nl/media/2188/algemene-consumentenvoorwaarden-voor-het-afbouwbedrijf-in-nederland.pdfUitsluiting van garantie

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en /of schade ontstaan door:

Onjuist gebruik of onderhoud, anders dan tenzij geadviseerd;

Bewuste nalatigheid;

Verkleuring producten ten gevolge van inwerking licht, rook, brand, schade door derden;

Gebreken van bouwkundige aard, waaronder constructie en/of verlies van samenhang van ondergrond;

Extreme weersomstandigheden/temperaturen.


Betaling

De betaling dient te worden gedaan binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De factuur zal worden verzonden in pfd bestand per email of indien nodig per post.

Zodra de uiterste datum van betaling is verstreken gaat de wettelijke rente vanzelf lopen, zoals deze sinds maart 2013 wettelijk is vastgesteld. Artikel 6:119a BW.

Stucwerk & Bouw hoeft bij opdrachten van andere ondernemers geen herinnering, aanmaning of ingebrekestelling te versturen.

Bij particuliere opdrachtgevers is dit wel het geval.


Betreffen de werkzaamheden een totaalbedrag van € 2000 of meer, dan moet voor aanvang van de werkzaamheden de helft hiervan te worden voldaan middels overmaking bedrag naar de rekening van Stucwerk & Bouw. Het kan ook zo zijn dat in de offerte de betalingscondities zijn opgenomen. Zodra het geld op de rekening staat zal kunnen worden aangevangen met de werkzaamheden op het tijdstip zoals afgesproken.